Main Album » Ảnh Đại hội Đảng bộ Công ty CP ĐS Hà Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.