LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trang chủ    >>   Lịch sử hình thành

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

       

         Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh (Công ty) tiền thân là Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Ninh. Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Ninh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Liên hiệp đường sắt Việt Nam (nay là Tổng công ty đường sắt Việt Nam), được thành lập từ ngày 01/8/1989 trên cơ sở tách ra từ Xí nghiệp Quản lý đường sắt Hà Thanh. Nhiệm vụ của Công ty là quản lý, bảo trì, sửa chữa theo từng cấp kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia (bao goomg: cầu, cống, đường, ghi, nhà ga, ke ga, bĩa hàng, nhà gác chắn, nhà gác ghi) đảm bảo an toàn chạy tàu thông suốt trên đoạn đường sắt từ km 12+000 (khu gian Văn Điển – Thường Tín) đến km 137+300 (khu gian Đồng Giao – Bỉm Sơn) tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh.

       Ngày 20/3/2003, Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 734/2003/QĐ-GTVT về việc đổi tên các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích trực thuộc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam, Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Ninh được đổi thành Công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh.

       Ngày 17/4/2007, Bộ Giao thông vận tải có quyết định số 914/QĐ-BGTVT về việc công nhận lại các công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam, trong đó có Công ty Quản lý đường sắt Hà Ninh.

Ngày 29/6/2010, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có quyết định số 707/QĐ-ĐS về việc chuyển Công ty quản lý đường sắt Hà Ninh thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Quản lý đường sắt Hà Ninh.

       Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 23/12/2014 Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 10293/VPCP-ĐMDN về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ngày 09/01/2015, Bộ giao thông vận tải có Quyết định số 64/QĐ-BGTVT về phê duyệt danh sách doanh nghiệp tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, theo đó Công ty THHH MTV quản lý đường sắt Hà Ninh là một trong những đơn vị sẽ thực hiện cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.

       Ngày 30/10/2015, Bộ giao thông vận tải đã có Quyết định số 3094/QĐ-BGTVT về phê duyệt phương án cổ phần hóa của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

       Ngày 08/12/2015, Công ty tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần đầu ra công chúng với tổng số cổ phần chào bán thành công là 75.495 cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.

       Ngày 26/12/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua Điều lệ tổ chức Hoạt động của Công ty. Ngày 12/4/2017, tại ĐHĐCĐ năm 2017 đã sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty.

       Ngày 08/01/2016, Công ty được sở Kế hoạch và Đầu tư TP Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600201572 thay đổi lần thứ 7 vơi vốn điều lệ là: 15.099.000.000 đồng. Ngày 18/10/2017, Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư Tp Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0600201572 thay đổi lần thứ 8 và thay đổi lần thứ 9 ngày 06/6/2018.

       Ngày 30/10/2016, Công ty được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng số 7244/UBCK-GSĐC.

       Ngày 15/12/2016, Công ty được trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 198/2016/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.509.900 cổ phiếu.

       Ngày 9/3/2017, Công ty được sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cố phiếu của Công ty cố phần đường sắt Hà Ninh vào giao dịch trên thị trường Upcom số 163/QĐ-SGDHN với số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là 1.509.900 cổ phiếu.

       Ngày đăng ký giao dịch đầu tiên trên thị trường UPcom là ngày 16/3/2017.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI